Służba wojskowa Białorusinów w II RP


Па канстытуцыі 17 сакавіка 1921 г. польскія грамадзяне беларускай нацыянальнасці былі абавязаны праходзіць службу ў Войску Польскім. Па колькасці беларусы былі другой (пасля украінцаў) нацыянальнай групай у польскай арміі. Іх колькасць складала ад 4 да 10 адсоткаў асабовага складу войска ІІ Рэчы Паспалітай. Найбольшая колькасць беларусаў у польскім войску была адзначана ў 1923 годзе (24 тыс. чалавек). Напярэдадні Другой Сусветнай вайны іх колькасць яшчэ больш павялічылася.

Na mocy Konstytucji z 17 marca 1921 roku obywatele polscy narodowości białoruskiej podlegali obowiązkowi służby w wojsku. Pod względem liczby żołnierzy Białorusini stanowili drugą (po Ukraińcach) narodowość w Wojsku Polskim, biorąc pod uwagę rekrutów wywodzących się z mniejszości narodowych. Ich udział wahał się od 4% do 10% stanu osobowego armii II RP. Największą liczbę Białorusinów w Wojsku Polskim w okresie pokoju odnotowano w 1923 roku, kiedy wynosiła ona przeszło 24 tys. ludzi. W przededniu II wojny światowej ich liczba uległa jeszcze radykalnemu zwiększeniu.